تماس با ما

لطفاً پیام‌ها و پیشنهاد‌ها و انتقادهایتان را به نشانی زیر بفرستید.

iranshahrpedia@sbu.ac.ir

 

 

 

نشانی پستی
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشنامۀ ایران‌شهر

 

کدپستی
۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳

 

تلفن

۲۲۴۳۱۷۰۳ ـ ۰۲۱

 

 

ofiice